ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Ատամնատեխնիկ

Ատամնատեխնիկ

  1. Գևորգյան Է․Մ․, Ստոմատոլոգիական նյութագիտություն.- ձեռնարկ բժշկական ինստիտուտի ստոմատոլոգիական մասնագիտության ուսանողների համար, 1986.-208 էջ (Հասանելի է գրադարանից)
  2. Սաֆարյան Ա․Ա․, Ծամիչ ապարատի անատոմիան.-ուսումնական ձեռնարկ ստոմատոլոգիական ֆակ-ի ուսանողների համար., 1999.-183 էջ (Հասանելի է գրադարանից)
  3. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա, խմբ. Վ.Լ.Բակալյան, Երևան, 2018թ.
  4. Копейкин В.Н., Демнер Л.М., ”Зубопротезная техника”. 1998г.