NATIONAL SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

Pulmonology & Tuberculosis

Pulmonology & Tuberculosis

 1. Գ.Ե. Ռոյտբերգի, Ա.Վ. Ստրուտինսկու «Ներքին հիվանդություններ. Շնչառական համակարգ» ձեռնարկի, 2018թ. (Available from RSML in Russian)
 2. Ջ.Ա. Ֆիշման «Թոքային հիվանդություններ և ախտահարումներ», V հր., 2015թ.,
 3. Պուլմոնոլոգիա, ուսումնական ձեռնարկ․, Ա․Մ․ Մինասյան․- 2022
 4. Пульмонология, Национальное руководство, Краткое издание, Чучалина А.Г., 2018 (Available from RSML -Консультант врача)
 5. ERS Handbook of Respiratory Medicine
 6. Harison Internal Medicine,19th edition.
 7. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 19-ի «Տուբերկուլոզի վարման կլինիկական ուղեցույցը հաստատելու մասին» թիվ 2278-Ա հրաման
 8. Перельман М. И., Богадельникова И. В. Фтизиатрия. Учебник, 4-е издание, переработанное и дополненное: Издательская группа ГЭОТАР – Медиа, 2015 – 448 с. (Available from RSML)
 9. Кошечкин. В. А. Фтизиатрия Учебник- М.: Издательская группа ГЭОТАР – Медиа, 2018 – 304с. (Available from RSML -Консультант врача)
 10. Мишин В.Ю., Завражнов С.П., Митронин А.В., Мишина А.В., Фтизиатрия. Учебник, – М: “ГЭОТАР-Медиа”, 2018, 782с. (Available from RSML -Консультант врача)
 11. Браженко Н. А., Браженко О.Н. Фтизиатрия. Учебник, 3-е издание, переработанное и дополненное: Издательская группа “Высшее образование”, 2021, 736 с