NATIONAL SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

Clinical Laboratory Diagnosis

Clinical Laboratory Diagnosis

 1. Վ.Կամիշնիկով.,Կլինիկական լաբորատոր հետազոտությունների մեթոդներ.- 2011թ.:
 2. Ե. Տարեև., Կլինիկական լաբորատոր հետազոտությունների մեթոդների ուսումնական ձեռնարկ.-1975թ.:
 3. Յու Նեմենովա., Կլինիկական լաբորատոր մեթոդներ
 4. ՀՀ ԱՆ 2014 թվականի սեպտեմբերի 10-ի Հելմինթոզների դեպքեր արձանագրած երեխաների խնամքի և կրթական կազմակերպությունների առողջացման ծրագիրը, Հելմինթոզների զանգվածային հետազոտությունների ընթացքում կիրառելի մակաբուծաբանական ախտորոշման մեթոդներ: Մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու և ներդնելու մասին N2135-Ա հրաման
 5. Լեյշմանիոզների դեպքի վարման և համաճարակաբանական հսկողության մեթոդական ուղեցույց, թիվ. 1506-Ա հրաման, 18 հունիսի 2018թ.,
 6. Մալարիայի մակաբուծաբանական ախտորոշում մեթոդական ուղեցույց թիվ, 3118-Ա հրաման, 3 դեկտեմբերի դեկտեմբերի 2018թ.
 7. Паразитзрные болезни человека, Руководство для врачей 2006 г. (Available from RSML)
 8. А.А.Кишкун, Л.А.Беганская, Клиническая лабораторная диагностика․, Том 1, 2-ое издание
 9. В.С.Камышников Клиническая лабораторная диагностика методы и трактовка лабораторных исследований Москва 2022г.
 10. Клиническая лабораторная диагностика: нац. рук., гл. ред. В. В. Долгов, В. В. Меньшиков.-Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012-Т. 1.- 928с. (Available from RSML)
 11. Клиническая лабораторная диагностика : нац. рук., гл. ред. В. В. Долгов, В. В. Меньшиков.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012-Т. 2.- 808 с.(Available from RSML)
 12. Клиническая лабораторная диагностика:/ под ред. В. С. Камышникова.- Москва: Медпресс-информ, 2015.- 720 с. (Available from RSML)

From the teaching program

 1. BOC study guide , 5th edition Clinical Laboratory certification examinations ( American society for Clinical phatology)
 2. BOC study guide , 6th edition Clinical Laboratory certification examinations ( American society for Clinical phatology
 3. Մոլեկուլային կենսաբանության հատուկ գլուխներ: -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, 260 էջ:
 4. «Молекулярная биология»Учебник // С.А.Ермекова- Алматы, 2017, 539с.
 5. Brock Biology of microorganisms/ Michael T. Madigan … et al. – 13 th ed., 2011
 6. Г.Л.Снигур, Э.Ю.Сахарова, Т.Н.Щербакова Основы генетики. Наследственность и изменчивость. Волгоград. 2016
 7. Основы полимеразной цепной реакции. Методическое пособие. ООО ДНК технология. Москва
 8. ”Մոլեկուլային կենսաբանություն” թեմայով դասընթաց: ՛՛Լաբորոտորիաների զարգացման ծրագիր՛՛ Երևան, Հայաստան հունվար – փետրվար, 2020. Ա.Զաքարյան
 9. “Լաբորատոր հետազոտությունների նախաանալիտիկ փուլ”, Ս․Ս․Դաղբաշյան
 10. “Որակի Կառավարման Համակարգը Լաբորատորիայում” Ուսումնական ձեռնարկ-Գևորգյան Զ․Հ․,Կոծինյան Ն․Յ․, Դանիելյան Ա․Ռ․-2019