NATIONAL SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

Pharmacology

Pharmacology

 1. Ամբիոնի կողմից մշակված «Դեղագործական քիմիա» առարկայի դասախոսություններ:
 2. Դեղերի վերլուծության սպեկտրաչափական եղանակներ, Ուս. ձեռնարկ, Ժամհարյան Ա.Գ., Աֆրիկյան Շ.Գ., Մանջիկյան Ա.Պ., Պստիկյան Լ.Ա., Երևան, 2013.
 3. ԽՍՀՄ Պետական Ֆարմակոպեա X, XI, Մոսկվա:
 4. В.Г. Беликов. “Фармацевтическая химия”, Медпресс-информ, 2007, Москва.
 5. Ռ.Հ. Հակոբյան. Դեղագիտական քիմիա, 2007, Երևան: (Available from RSML 2011)
 6. А.Г. Арзамасцева и др. «Анализ лекарственных смесей, 2000, Москва.
 7. М.Д. Машковский. «Лекарственные средства, в 2-х томах 14-ое издание, 2000, Москва.
 8. Pharmaceutical analysis. David G.Watson, second edition, London, 2005. / Pharmaceutical analysis. David G.Watson, third edition, London, 2012.
 9. «Դեղերի մասին» օրենք ՀՀ կառավարության 30.05.2019թ. թիվ 642-Ն որոշում:

Օգտագործվում են նաև հետևյալ դասագրքերը, որոնք համապատասխանում են ծրագրին.

 1. Կարծր և հեղուկ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում, ուս. ձեռնարկ, Թոփչյան Հ. Վ., Ղոչիկյան Ա. Տ. , Մխիթարյան Ս. Ֆ. , 2011 թ.
 2. Ջրային հանուկների, փափուկ և ստերիլ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում, ուս. ձեռնարկ, Թոփչյան Հ. Վ. , Ղոչիկյան Ա. Տ., Մխիթարյան Ս. Ֆ., 2011 թ.
 3. Դեղագործական գուրծուներության կառավարումը․, Ա․ Սահակյան․-2019
 4. Технология лекарственных форм. Т.С.Кондратьева. 1991
 5. А.С.Гаврилов. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов. Москва 2016г. (Available from RSML_консультант врача)
 6. А.И.Тихонов, Т.Г.Ярных. Технология лекарств. Харьков 2002г.
 7. Технология лекарств. И.А.Муравьев. 1980 Москва “Медицина” том 2
 8. Технология лекарств. И.А.Муравьев. 1980 Москва “Медицина” в двух томах том 1
 9. Практикум по технологии лекарственных форм. И.И.Краснюк и Г.В.Михайлова. Москва, издательский цнтр «Академия» 2010
 10. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. И.И.Краснюк и Г.В.Михайлова. Москва «ГЭОТАР- Медиа»., 2013